തുലാഭാരഗുണങ്ങള്‍

പഞ്ചസാര തുലാഭാരം നടത്തിയാല്‍ കൈവരുന്ന ഗുണം?
പ്രമേഹരോഗം ശമിക്കുന്നു.
കദളിപഴം തുലാഭാരം നടത്തിയാല്‍ കൈവരുന്ന ഗുണം?
രോഗവിമുക്തി
ശര്‍ക്കര തുലാഭാരം നടത്തിയാല്‍ കൈവരുന്ന ഗുണം?
ഉദരരോഗ ശമനം
ഇളനീര്‍ തുലാഭാരം നടത്തിയാല്‍ കൈവരുന്ന ഗുണം?
മുത്രരോഗശമനം
കയറ് തുലാഭാരം നടത്തിയാല്‍ കൈവരുന്ന ഗുണം?
കാസരോഗ വിമുക്തി
വെള്ളം തുലാഭാരം നടത്തിലാല്‍ കൈവരുന്ന ഗുണം?
നീര് രോഗ ശമനം
പൂവ്വന്‍പഴം തുലാഭാരം നടത്തിയാല്‍ കൈവരുന്ന ഗുണം?
വാതരോഗ ശമനം
കുരുമുളക് തുലാഭാരം നടത്തിയാല്‍ കൈവരുന്ന ഗുണം?
വസൂരിരോഗം
ചേന തുലാഭാരം നടത്തിയാല്‍ കൈവരുന്ന ഗുണം?
ചര്‍മ്മരോഗ ശമനം
നാണയം തുലാഭാരം നടത്തിയാല്‍ കൈവരുന്ന ഗുണം?
ഹൃദ്രോഗ ശമനം
ഉപ്പ് തുലാഭാരം നടത്തിയാല്‍ കൈവരുന്ന ഗുണം?
വിശപ്പ് നിവാരണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *